TEVHİD YÂHUD FERYÂD

TEVHİD YÂHUD FERYÂD

 

Ey nûr-i ulûhiyyetinin zılli avâlim,

Zıllin bile esrâr-ı zuhûrun gibi muzlim!

 

Kürsî-i celâlin -ki semâlarla zeminler

Bir nokta kadar sahn-i muhîtinde tutar yer-

 

İdrâkin eder gâye-i ümmîdini haybet...

Yâ Rab, o ne dehşettir, İlâhî, o ne heybet!

 

Pervâzına yetmez gibi pehnâ-yı avâlim,

Gâhî seni bulsam diye, âvâre hayâlim

 

Bir şevk ile lâhûta kadar yükseleyim der:

Lâkin nasıl olsun ki bu mi'râca muzaffer?

 

Nâsût muhîtinde henüz çalkalanırken,

Bir dest-i tecebbür dayanıp göğsüne birden;

 

Hüsranla iner öyle sefil, öyle muhakkar:

Hâlâ o sukûtun küreden tozları kalkar!

 

Yalnız o mu? Bin fikr-i semâvî bu zeminde,

Bîtâb-ı taharrî kalarak âh ü eninde!

 

Eşbâha mı kurbün olacaktır cevelângâh?

Ervâh bütün mündehiş-i "sümme radednâh!"

 

Sun'undaki esrâra teâlî bize memnû'

Olmaz mı, ridâ-pûş dururken daha masnû'?

 

Hurşîd-i ezelden nasıl ister ki haberdâr

Olsun daha bir zerreyi derk etmeyen efkâr?

 

Ey nâmütenâhî sana nisbet ile mahdûd,

Mahsûr-i muhît-i kaderindir ne ki mevcûd.

 

Dîbâce-i evsâfını almaz bütün eb'âd,

A'dâd edemez silsile-i feyzini ta'dâd.

 

Ummân-ı şüûnun ki birer mevcidir a'sâr,

Her mevcesi bir lücce-i bî-sâhil-i âsâr!

 

Fermânına mahkûm ezeliyyet, ebediyyet;

Ey pâdişeh-i arş-ı güzîn-i samediyyet.

 

İbdâ-ı bedîin -ki cihanlarla bedâyi'

Meydâna getirmiş- bize ey Hâlik-ı Mübdi',

 

Mübhem nasıl olmaz ki? Adem'den değil isbât,

Bir zerre-i mevcûdu yok etmek bile heyhât,

 

Kâbil olamaz çıksa da bin dest-i muharrib.

Yâ Rab, bu nasıl âlem-i lebrîz-i garâib!

 

Serhadd-i ezel bed'-i hudûd-i melekûtun

Pehnâ-yı ebed gâye-i sahn-ı ceberûtun.

 

Hükmün ki tahakküm edemez seyrine bir şey;

Bir anda bu pâyansız olan cevri eder tayy

 

Bir an, diyerek eylemişim bilmiyerek, bak!

Takyîd zamanla seni ey Fâtır-ı Mutlak!

 

Bâkîyi beşer her ne kadar etse de tenzîh.

Fâniyyeti îcâbı, eder kendine teşbîh!

 

Itlâka nasıl yol bulabilsin ki tefekkür?

Eşbâhı görür eyler iken rûhu tasavvur! .

 

*   *

*

 

Ey rûh-i fezâ-gerd, giran-seyr-i harîmin,

Ey nâtıka, dembeste-i esrâr-ı azîmin,

 

Maksûd bu hilkatten eğer ma'rifetinse;

Varmış mı o müdhiş görünen gâyete kimse?

 

Bir sahne midir yoksa bu âlem nazarında?

Bir sahne ki milyarla oyun var üzerinde!

 

Bir sahne ki her perdesi tertîb-i meşiyyet;

Eşhâsı da bâzîçe-i âvâre-i kudret!

 

Cânîleri, katilleri meydâna süren sen;

Cânîdeki, katildeki cür'et yine senden!

 

Sensin yaratan, başka değil zulmeti, nûru;

Sensin veren ilhâm ile takvâyı, fücûru!

 

Zâlimde teaddîye olan meyl nedendir?

Mazlûm niçin olmada ondan müteneffir?

 

Âkil nereden gördü bu ciddî harekâtı?

Câhil neden öğrenmedi âdâb-ı hayâtı?

 

Bir fâilin icbârı bütün gördüğüm âsâr!

Cebrî değilim... Olsam İlâhî ne suçum var?

 

*   *

*

 

Bir sahne demek âleme pek doğrudur elbet;

Ancak görülen vak'aların hepsi hakîkat.

 

Hem öyle vekâyi' ki temâşâsı hazindir,

Âheng-i tarab-sâzı bütün âh ü enindir!

 

Zîrâ ederek bunca sefâlet-zede feryâd;

Vâveyl sadâsıyla dolar sîne-i eb'âd.

 

Yâ Rab, bu yüreklerdeki ses dinmeyecek mi?

Senden daha bir emr-i sükûn inmeyecek mi?

 

Her ân ediyorsun bizi makhûr-i celâlin,

Kurbân olayım nerde senin, nerde cemâlin?

 

Sendense eğer çektiğimiz bunca devâhî,

Kimden kime feryâd edelim söyle İlâhî?

 

Lâ yüs'el'e binlerce suâl olsa da kurban,

İnsan bu muammâlara dehşetle nigehban.

 

Bir şahsa esîr olmayı bir koskoca millet,

Mekrinle mi yâ Rab sanıyor kendine devlet?

 

Dünyâyı yakıp yıkmaya bir seyf i teaddî,

Emrinle mi yâ Rab, ediyor böyle tesaddî?

 

Zâlimlere kahrın o kadar verdi ki meydan:

" Yok âdil-i mutlak" diyecek ye's ile vicdan!

 

Yerden çıkıyor göklere bin âh-ı şererbâr,

Gökler ediyor sâde çıkan nâleyi tekrâr!

 

Bir yanda yanar lânesi bin hâne-harâbın,

Bir yanda söner lem'ası milyonla şebâbın.

 

Kalmış eli böğründe felâket-zede mâder;

Evlâdını gömmüş kara topraklara, inler!

 

Ağlar beriden bir sürü âvâre-i tâli'

Nan-pâre için eyliyerek ırzını zâyi;

 

Bükmüş oradan boynunu binlerce yetîman,

Me'vâ arıyor âileler lâne perîşan!

 

Mazlûm şikâyette, nedâmette sitemkâr;

Hûnâbe-i maktûle garîk olmada hunhâr!

 

Bîmârı, felâketliyi, uryânı, sefili,

Meflûcu, amel-mandeyi, miskîni, zelîli,

 

Gaddârı, cefâ-dîdeyi, mahkûmu, esîri,

Heyhât, şu pâyansız olan cemm-i gafîri

 

Teşhîr ile şöhret kazanan sahne-i dünyâ

Gelmez mi İlâhî sana bir kanlı temâşâ?

 

*   *

*

 

Lâkin bu sefilân-ı beşerden kiminin, var

Kalbinde bir ümmîd ki encüm gibi parlar:

 

Îmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür...

Îmansız olan paslı yürek sînede yüktür!

 

Mü'min -ki bilir gördüğü yekrûze cihânın

Fevkınde ne âlemleri var subh-i bekanın;-

 

Bin cân ile elbet çekecek etse de bilfarz,

Her devri hayâtın ona binlerce belâ arz.

 

Ferdâdaki ezvâkı o ettikçe te'emmül,

Eyler bugün âlâma nasıl olsa tahammül...

 

Bir mülhidi lâkin kim eder tesliye heyhât?

Sığmaz bunun âfâkına ferdâ-yı mükâfât!

 

Baştan başa "boşluk"şu semâlar, şu zeminler,

Bi rgûş-i kerem var mı akan yaşları dinler?

 

İlcâ-yı tesâdüfle şu "boş!" âleme düşmüş;

Etrâfına binlerce şedâid gelip üşmüş.

 

Her lâhza boğuşmakla geçip devr-i hayâtı.

Bir şey olacak gâye-i hüsrânı: Memâtı!

 

Varlıktan onun inliyerek ölme nasîbi!

Bunlar beşerin işte en âvâre garîbi!

 

Mü'minlere imdâda yetiş merhametinle,

Mülhidlere lâkin daha çok merhamet eyle:

 

Gümrâhlarındır ki karanlıklara dalmış,

Bir rehber olur necm-i emel yok da bunalmış!

 

Sensin bu şebistâna süren onları elbet,

Senden doğacak doğsa da bir fecr-i hidâyet.

 

Mülhid de senin, kalb-i muvahhid de senindir;

İlhâd ile tevhîd nedir? Menşei hep bir.

 

Öyleyse nedendir bu tefâvüt ara yerde?

Esbâb-ı tehâlüf nedir efkâr-ı beşerde?

 

Yâ Rab, bu serâir gün olur da açılır mı?

Bir leyl-i müebbed olarak yoksa kalır mı?

 

Her zerrede âheng-i celâlin duyulurken,

Her nağmede binlerce lisan nâtık olurken,

 

Cilvendeki esrâr nasıl kalmada muzlim?

Ey nûr-i ulûhiyyetinin zılli avâlim

Bugün 109 ziyaretçi (264 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol